banner

Имаш ли любима марка? Подкрепи я!

Потребителската класация MY LOVE MARKS  Ви дава уникалната възможност да подкрепите продуктите и услугите, които харесвате като гласувате в няколко различни категории.
mlm-fb-banner.jpg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Като попълвам, потвърждавам и подавам анкетния формуляр на http://mylovemarks.eu/ - уебсайта на Бизнес Лейди Клуб ЕООД, ЕИК 204880952 при условията на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) ДЕКЛАРИРАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ, че

  1. Предоставям пълни и верни данни относно своята самоличност и други пълни и верни данни, позволяващи идентифицирането ми (като: три имена, пол, възраст и е-майл). Правя това доброволно, по своя инициатива и в израз на свободната ми воля.
  2. Известно ми е, че тази информация представлява лични данни и тяхната обработка е необходима предпоставка за участие в анкетата.
  3. Запознат/а съм с правото да откажа предоставянето на лични данни и да не предоставя това съгласие, в който случай няма да взема участие в анкетата.
  4. Известно ми е, че Дружеството е администратор, вписан в регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни.
  5. Предоставям доброволно личните си данни, в израз на свободната ми воля и давам конкретното си съгласие Бизнес Лейди Клуб ЕООД, в качеството на администратор на лични данни, да ги обработва по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД за нуждите на обработката на данни от анкетата, като обработването може да включва ръчни, електронни или други автоматизирани начини и средства. Запознат /а съм, че при обработката на данните ми, Дружеството използва специализиран софтуер за автоматична обработка на лични данни, включително профилиране, и че мерките или решенията, предназначен и да породят правни последици за потребителя се вземат чрез осигуряване на човешка намеса от представител на администратора.
  6. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от администратора за конкретна цел - за да ме индивидуализира като потребител и да анализира профила на участниците. Личните ми данни няма да бъдат предоставяне на трети страни и няма да бъдат използвани за други рекламни цели.
  7. Информиран /а съм от администратора за правото ми на достъп до отнасящите се за мен лични данни, срока и целите, за които се обработват, както и за правото ми да възразя пред Дружеството срещу обработването им при липса на законово основание за това, срещу обработването и разкриването на личните ми данни за целите на директния маркетинг, както и да поискам заличаване, коригиране и блокиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права мога да упражня чрез отправяне на писмено изявление до Дружеството, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта.
  8. Предоставените от мен данни на Дружеството са пълни и верни и разрешавам на администратора да проверява верността и актуалността им чрез независими източници по всяко време във връзка с участието ми в анкетата.
  9. Съгласието за обработване на личните ми данни обхваща правото на Бизнес Лейди Клуб ЕООД да ги обработва самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните при условията на чл. 24 от ЗЗЛД.
© 2019 MY LOVE MARKS. Designed by MarioDi